Sosnick Cobbe & Karon Hires Topps Executive Jonathan Einalhori